Đêm Cuối Cùng Đà Lạt _ (Nhất Tuấn, Liên Bình Định,Thụy Long & Bạch Yến)

Đêm Cuối Cùng Đà Lạt

Thơ: Nhất Tuấn

Nhạc: Liên Bình Định

Ca Sĩ: Thụy Long

BẠCH YẾN 2011